Wednesday, 18 September 2013

Izkopavanje za vodo se je začelo

V nedeljo sem doživel nadvse prijetno presenečenje. Ko sem bil dopoldan v trgovini z otroci me je poklical g. Antony in mi sporočil, da so že začeli vrtati in, da so že v globini 30 metrov. 


Dogovorjeni smo bili za ponedeljek po 11 uri. Takrat naj bi prinesel polovico denarja, da bodo imeli za nafto, kristalno kamenje, tri tovornjake s posebno dodatno zemljo, ki jo potrebujejo za kompresor in navoziti morajo tudi vodo, ki jo potrebujejo v času vrtanja,… Sam bi rad videl, da bi začeli kar v nedeljo, a sem bil zmenjen z otroci, ki so jim botri poslali denar naj kupijo kar želijo, da jih bom dopoldan peljal po nakupih. Popoldne so nas obiskali otroci  in še Ksenia je bila doma. Želeli smo, da še večer preživimo skupaj, ker sem jo v ponedeljek zjutraj odpeljal nazaj v internat. Vprašal sem  kako, da so začeli delati že  v nedeljo saj še nisem dal denarja. Gospod mi je rekel: »Veliko sem že slišal o vas. Vse dobro. Imam popolno zaupanje v vas. Zakaj naj bi zaradi denarja izgubili en dan. Hotel sem vas malce presenetiti in razveseliti. Vi kar v miru nadaljujte z vašimi opravki. Peljite hčerko nazaj in se potem nazaj grede ustavite in prinesite denar. Bom pa tudi sam v bodoče  pomagal najti kakšnega sponzorja, ki  bo doniral za izgradnjo Loveable homa«.
Tako sem nadaljeval s svojimi opravili, včeraj zjutraj ob  4. uri pa peljal Ksenio nazaj v internat. Po  dobrih 450 prevoženih kilometrih sem  bil v Loveable home. Ko sem prišel so mi rekli, da so že zvrtali 320 feet v globino. Navkljub dežju so delali celi večer. Zdaj manjka le še  kakšnih 180 feet pa bomo prišli do vode. Delavci so si  postavili šotor, da bodo imeli zavetišče in si bodo tukaj  tudi kuhali. Izkopali so tudi veliko luknjo v katero sproti vozijo vodo, ki jo potrebujejo za pomoč pri vrtanju.
Kot je bilo dogovorjeno sem jim dal del denarja. Preživel nekaj časa z njimi, ker pa sam nimam tukaj kaj pomagati sem se nadvse srečen odpeljal domov. Zgleda, da nam je Kamniška Veronika res prinesla srečo. Vse gre tako, kot si želimo.
Iz srca vam hvala Igor in Lidija Fischer, Haris Omanovič s Hišo Radosti, Tina Gams z Zavodom Lu,v si botri in ljudje dobrega srca, ki se na vso moč trudite, da bi zbrali donacije, da pridemo do vode. S skupno močjo nam je uspelo. Vsi skupaj ste za nas ogromna inspiracija za naše delo. In prepričan sem, da ne bo dolgo trajalo, ko bomo z skupnimi močmi zgradili Loveable home. To bo dom vseh nas in vedno boste dobrodošli.
Loveable home želimo zgraditi s trudom dobrih ljudi. vsota donacije ni pomembna, bolj šteje, da ljudje daste denar za dober namen. Zahvaljujemo se vsem ljudem dobrega srca,  ki kakorkoli prispevajo za izgradnjo. Veseli bomo vsakega prispevka. Vaše donacije lahko nakažete na:
Društvo botrov otrok, Neveljska pot 16, 1241 Kamnik, TR banka Koper 1010-0005-0872-324 s pripisom CHAR_Loveable home ali direktno Gašperju na račun: Westeren Union na naslov: GASPER OREHEK, Chairmen TWIMC; No.4.Kuttiappan nagar, Vannarapalyam, CUDDALORE-607001, TAMILNADU-INDIA. ali STATE BANK OF INDIA,TWIMC Caritable trust Account No.:30411201028,Home Branch:00755 Tiruppapuliyur,Cuddalore,Tamilnadu
Za vsak prispevek se vam že vnaprej zahvaljujemo!
Več o izgradnji Loveable home lahko  preberete na spletni strani http://www.child-sponsor.net , http://www.objemljubezni.com/ , facebook strani Objem Ljubezni in Društvo botrov otrok TWIMC. Če želi kdo osebni kontakt lahko pokliče direktno Gašperja na Cell:9488013848 ali pošlje e-mail na loveablehome12@gmail.com ali v Sloveniji 040-296-531 Lidija Fischer ali e-mail nandri937@gmail.com.
Digging for water has begun
On Sunday I had a very pleasant surprise. When I was in the store in the morning with the kids, I received a call from Mr. Antony and he announced that they have begun to drill and that they are already 30 meters deep. We have a meeting on Monday after 11 o’clock. At that time, I will bring half the money that will be given for oil, crystal stones, three trucks with an additional land use for the compressor and they also have to drive in water they need during drilling ... I would like to see starting this Sunday, but I was supposed to meet with children whose godfathers have send money to buy what they want and we were planning shopping for the morning. In the afternoon, we got visitors, the children and Ksenia was also home. We wanted to spend evening together, because on Monday morning I drove her back to boarding school. I asked them how come they started to work on Sunday because I did not give them money yet. The Lord said to me: "I've heard a lot about you. All the best. I have complete confidence in you. Why should we lost one day because of the money? I wanted to surprise you and cheer up a bit. You can continue in peace with your business. Take your daughter back and then you can bring the money. I will also try to find some sponsors in the future, to help us build the Loveable Home.”
So I continued with my chores, yesterday morning at 4 o’clock I took Ksenia back to boarding school. After about 450 kilometers I was at Loveable home. When I arrived they told me that they have already drilled 320 feet in depth. Despite the rain they have been working throughout the night. Now we only have about 180 feet and we'll get to the water. Workers have erected a tent that will shelter and will also cook here. They dug a big hole into which they drive in water, they need it as a help with drilling.
I gave them the money as we agreed before. Spent some time with them, but since I do not have anything here to help I went home very happy. Looks like we got luck because of Veronika from Kamnik. Everything goes the way we planned.
I would like to thank you from my heart. Thank you Igor and Lidija Fischer, Haris Omanović with Hiša Radosti, Tina with Lu Institute, the Godfathers and good-hearted people who are trying their best to gather donations to get to the water. With a total power we did it. All of you together you’re a huge inspiration for our work. And I'm sure that it will not last long, we will build Loveable home together. It will be the home to all of us and you will always be welcome.
We want to build Loveable home with help from the good people. The sum of money is not important, it counts much more, when people give money to a good cause. We thank all people of good heart, who in any way contribute to build. We welcome any contribution. Your donation can be paid to:
Društvo botrov otrok, Neveljska pot 16, 1241 Kamnik, TD Bank Koper 1010-0005-0872-324 marked CHAR_Loveable Gašper home or directly to the account: Western Union to: GASPER OREHEK, Chairmen TWIMC; No.4.Kuttiappan nagar, Vannarapalyam , Cuddalore-607 001, TAMILNADU-INDIA. or STATE BANK OF INDIA, TWIMC Caritable Trust Account No.: 30411201028, Home Branch: 00755 Tiruppapuliyur, Cuddalore, Tamilnadu
For each contribution thank you in advance!
Learn more about building a Loveable home, you can read on the website http://www.child-sponsor.net/, http://www.objemljubezni.com/, facebook pages Objem Ljubezni and Društvo botrov otrok TWIMC. If anyone wants personal contact you can call Gasper directly on Cell: 9488013848 or send e-mail to loveablehome12@gmail.com or in Slovenia Lidija Fischer 040-296-531 or e-mail nandri937@gmail.com.

Kopanje za vodu je počelo

U nedjelju sam imao vrlo ugodno iznenađenje. Kad sam bio u trgovini u jutarnjim satima s djecom, dobio sam poziv od gospodina Antoniya i on mi je objavio, da su počeli sa kopanjem i da su oni već na 30 metara dubine. Imamo sastanak u ponedjeljak nakon 11 sati. U to vrijeme, ja ću donijeti pola novca koji će se dodjeljivati za ulje, kristalno kamenje, tri kamiona s dodatnim korištenjem zemljišta za kompresor i oni također moraju voziti vodu koja im je potrebna tijekom bušenja ... Ja bih volio vidjeti početkak rada ove nedjelje, ali sam trebao se sastati s djecom čiji su kumovali poslali novac da djeca kupe ono što žele i mi smo planirali kupovinu za ujutro. U poslijepodnevnim satima, imamo posjetitelje, djecu a i Ksenia je također doma. Htjeli smo provesti večer zajedno, jer je u ponedjeljak ujutro vozim natrag u internat. Pitao sam ih kako to da su počeli raditi u nedjelju, jer jim još nisam dao. Gospodin mi je rekao: "Čuo sam mnogo o tebi. Sve najbolje. Imam potpuno povjerenje u vas. Zašto bismo izgubili jedan dan zbog novca? Htio sam vas iznenaditi i razveseliti malo. Vi možete u miru nastaviti sa vašim poslovanjem. Odvedi kćer natrag, a zatim možete donijeti novac. Također ću pokušati naći neke sponzore u budućnosti, kako bi nam pomogli izgraditi Loveable dom. "
Tako sam nastavio sa svojim poslovima, jučer ujutro u 4:00 sam odveo Kseniu natrag u internat. Nakon oko 450 km sam bio kot Loveable kuće. Kad sam stigao rekli su mi, da su već izbušili 320 metara u dubinu. Unatoč kiši su radili tijekom cijele noći. Sada imamo samo oko 180 metara, da bismo došli do vode. Radnici su podigli šator koji će im biti sklonište, a također će se kuhati ovdje. Oni su iskopali veliku rupu u koju će se voziti voda, koju oni trebaju kao pomoć pri bušenju.
Dao sam im novac kako smo se dogovorili prije. Proveo sam neko vrijeme s njima, ali kako nemam ovdje ništa za pomoči, otišao sam kući vrlo sretan. Izgleda da imamo sreće zbog Kamniške Veronike. Sve ide onako kako smo planirali.
Želim vam zahvaliti od srca. Hvala Vam Igor i Lidija Fischer, Haris Omanović sa Hiša radosti, Tina s Lu zavodom, kumovi i ljudi dobrog srca koji daju svoj maksimum, da se okupe donacije, kako bismo došli do vode. S ukupnom snagom uspjeli smo. Svi vi zajedno ste velika inspiracija za naš rad. I siguran sam da neće dugo trajati kada bude izgrađen Loveable dom. To će biti dom za sve nas i vi ćete uvijek biti dobrodošali.
Želimo izgraditi Loveable kuću sa pomoć od dobrih ljudi. Zbroj novaca nije važno, mnogo je bitnije, kad ljudi daju novac u dobre svrhe. Zahvaljujemo svim ljudima dobrog srca, koji su na bilo koji način doprinijeli izgradnji. Pozdravljamo bilo kakav doprinos. Vaše donacije možete uplatiti na:
DRUŠTVO botrov otrok, Neveljska pot 16, 1241 Kamnik, TD Banka Koper 1010-0005-0872-324 obilježio CHAR_Loveable Gašper home ili izravno na račun: Western Union na: GASPER OREHEK, chairmen TWIMC; No.4.Kuttiappan Nagar, Vannarapalyam, Cuddalore-607 001, TAMILNADU-Indija. ili State Bank of India, TWIMC Caritable Trust Broj računa: 30411201028, Home Branch: 00755 Tiruppapuliyur, Cuddalore, Tamilnadu
Za svaki doprinos Unaprijed hvala!
Saznajte više o izgradnji Loveable kuće, možete to pročitati na web stranici http://www.child-sponsor.net/, http://www.objemljubezni.com/, facebook stranice Objem Ljubezni i Društvo botrov otrok TWIMC. Ako netko želi osobni kontakt možete nazvati Gašpera izravno na mob: 9488013848 ili pošaljite e-mail na loveablehome12@gmail.com ili u Sloveniji Lidija Fischer 040-296-531 ili e-mail nandri937@gmail.com.


 

“Who am I to pretend to be blind & not see their needs? Every child have right to bright future.” Children in need have dreams too, but their dreams are rarely given a chanse to blossom. Sponser a child today to change a life.